VOOR OUDERS EN OPVOEDERS

Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind – het gebukt gaat onder zorgen, klachten of problemen – zoek je als ouder naar een oplossing die de oorzaak aanpakt. De meeste emotionele, psychische en lichamelijke klachten bij kinderen zijn traumagerelateerd, al worden ze (helaas) niet altijd als dusdanig herkend. Het zijn stressreacties op situaties of gebeurtenissen waarin een kind zich onveilig, machteloos of hulpeloos en/of zich niet gezien, gehoord, gewaardeerd of gesteund voelde, of waarin grenzen werden overschreden. Soms verdwijnen deze klachten vanzelf, maar dat gebeurt lang niet altijd. 

Ervaringen die tot een trauma leiden, kunnen erg verschillen. Soms gaat het om een eenmalige gebeurtenis zoals een verandering in de thuis- of schoolsituatie, een verkeersongeluk, een ongeval of medische ingreep, een echtscheiding, overlijden, geweldsmisdrijf of een ramp. Het kan ook gaan om regelmatige gebeurtenissen zoals uitgelachen of gepest worden, faalervaringen, spanningen, conflicten, ruzies of (valse) beschuldigingen, ouder(s) met ziekte, een psychische aandoening of verslaving, mishandeling, incest, agressie of emotionele verwaarlozing. 

Wanneer dit soort situaties niet goed verwerkt worden, laten ze diepe sporen na in het lichaam. Het lichaam blijft dan in een “vecht- of vluchtstand” staan, waardoor het zenuwstelsel ontregeld raakt en het kind in een staat van constante waakzaamheid leeft. Dit wordt zichtbaar in het gedrag – internaliserend of externaliserend – en in andere klachten en problemen.


Psychotrauma kan de ontwikkeling van een kind dus ernstig verstoren. De veilige basis valt weg en dit heeft grote invloed op de rest van het leven. Om die reden is het noodzaak trauma zo vroeg mogelijk te onderkennen, te behandelen én om jeugdigen, ouders en school te begeleiden. Hoe vroeger de hulpverlening kan starten, hoe beter de vooruitzichten.

Kenmerken van psychotrauma

Vaak zijn we ons niet bewust van de impact van bepaalde ervaringen op ons kind. We vragen ons af waarom ons kind zich op een bepaalde manier gedraagt, voelt of denkt. Ook als de gebeurtenis al een tijdje geleden is, kan je kind hier nog op reageren. Of deze zich nu terugtrekt in zichzelf (internaliserend) of zich naar buiten toe manifesteert en afreageert (externaliserend); het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

In iedere leeftijdsfase zijn er andere signalen. Kleine kinderen, die een emotionele of schokkende gebeurtenis nog niet goed kunnen duiden, uiten zich heel anders dan adolescenten, die al veel meer begrip hebben van wat er om hen heen gebeurt. Het is belangrijk dat ouders en anderen in de omgeving van het kind hier alert op zijn. 

Kenmerken psychotrauma

Jeugdtrauma Herstel Limburg

Traumagerelateerde klachten verdwijnen niet vanzelf. Het is belangrijk dat ze worden behandeld. Hiermee krijgt jouw kind kans op een optimale ontwikkeling.  Jeugdtrauma Herstel Limburg kan jouw kind en je gezin ondersteunen bij het verwerken van trauma. Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van traumaverwerking. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van jouw kind en/of jullie gezin. Doel is het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Trauma is een soort geheugenprobleem dat opgeslagen is in het lichaam. Om die reden werken wij vooral mét het lichaam. Praten over trauma helpt te begrijpen wat er is gebeurd en hoe dit van invloed is op het heden, maar het heeft als nadeel dat het lichaam de situatie of gebeurtenis herbeleeft. Daarnaast praten de meeste jeugdigen liever niet over de dingen die ze hebben meegemaakt of hebben daar zelfs de woorden niet voor. Werken met het lichaam helpt jouw kind zich weer veilig, rustig en ontspannen te voelen – weer thuis te komen bij zichzelf.

Naast individuele behandeling voor het kind, wordt er – om jullie kind en het gezin effectief bij te staan – soms gekozen voor gezinstherapie of systeemgerichte behandeling. Een belangrijk onderdeel van onze behandeltrajecten is de systeemgerichte groepsbehandeling; een kortdurend (4 maanden) systeemgericht psychotherapeutisch groepstraject voor jou én je ouders.

Wanneer nog niet precies duidelijk is waarom of waardoor een jeugdige vastloopt, kan er handelingsgerichte psychodiagnostiek aangevraagd worden.

Daarnaast bieden wij specialistische begeleiding, individueel of in een groep – boks-coaching, paarden-coaching, training psychosociale weerbaarheid of studiebegeleiding.

Doel is dat de impact van emotionele of schokkende gebeurtenissen verwerkt worden, zodat trauma gerelateerde klachten verminderen of verdwijnen en jullie kind weer lekker in zijn/haar vel zit. Jeugdigen én ouders leren vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen. Ouders krijgen handvatten om hun kind op een passende wijze te ondersteunen. Hiermee hebben jullie aan het eind van het behandeltraject een stevige basis om op eigen kracht verder te gaan!

Jeugdtrauma Herstel Limburg is gecontracteerd zorgaanbieder. Afhankelijk van de zorgvraag of situatie worden de kosten vergoed door de gemeente.