VOOR LEERKRACHTEN EN PROFESSIONALS

De meeste emotionele, psychische en lichamelijke klachten bij jeugdigen zijn traumagerelateerd, al worden ze (helaas) niet altijd als dusdanig herkend. Psychotrauma kan de ontwikkeling ernstig verstoren. Deze belasting werkt door op het gezin, school, gezondheidszorg en de maatschappij. 

Trauma’s zijn de meest dringende volksgezondheidskwestie op dit moment. Het is algemeen bekend dat jeugdtrauma en negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd risicofactoren zijn voor het ontstaan van problemen op latere leeftijd. Om die reden is het noodzaak trauma zo vroeg mogelijk te onderkennen en te behandelen.

Om jeugdigen met trauma effectief bij te staan, is naast individuele traumabehandeling, vaak ook gezinstherapie of systeemgerichte behandeling noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel van onze behandeltrajecten is de systeemgerichte groepsbehandeling; een kortdurend (4 maanden) systeemgericht psychotherapeutisch groepstraject voor jeugdigen en ouders.

Wanneer nog niet precies duidelijk is waarom een jeudige vastloopt, kan er handelingsgerichte psychodiagnostiek aangevraagd worden.

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt tevens specialistische begeleiding, individueel of in een groep – boks-coaching, paarden-coaching, training psychosociale weerbaarheid of studiebegeleiding. Er wordt gebouwd aan een stevig fundament om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen en het (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en de psychosociale veerkracht en weerbaarheid van de jeugdige te vergroten.

Omdat elk kind uniek is, werken wij met een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van traumaverwerking. Hierdoor is het mogelijk ons aanbod af te stemmen op de hulpvraag en de individuele behoeften en mogelijkheden van de jeugdige en zijn/haar omgeving.

Jeugtrauma Herstel Limburg

Preventie
Jeugdtrauma Herstel Limburg levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van trauma gerelateerde problematiek door het delen van haar kennis met ketenpartners en het voorliggende veld. Door middel van voorlichting en training draagt zij bij aan het vroegtijdig signaleren en het vergroten van bewustzijn rondom stress en trauma én het belang van het herstellen van veiligheid en veerkracht.

Diagnostiek

Psychodiagnostiek gericht op trauma gerelateerde klachten kan een onderdeel zijn van de behandeling binnen Jeugdtrauma Herstel Limburg. Door middel van een uitgebreid diagnostisch onderzoek worden de klachten, de aard van de problematiek én de mogelijkheden en beperkingen van het kind/gezin in kaart gebracht, zodat de meest optimale vorm van behandeling en/of begeleiding kan worden ingezet.

Behandeling en begeleiding

Op basis van de intake en het eventuele diagnostisch onderzoek stelt Jeugdtrauma Herstel Limburg samen met de jeugdige, het gezin en eventuele ketenpartners een behandeltraject op. Het traject bestaat meestal uit individuele traumabehandeling en/of gezinstherapie of systeemgerichte behandeling, gecombineerd individuele specialistische begeleiding thuis, op school of op locatie.
 
Resultaat
De persoonlijke en integratieve werkwijze van Jeugdtrauma Herstel Limburg sluit aan bij de belevingswereld van jeugdigen, is laagdrempelig en levert ook nog eens zeer goede resultaten op. Resultaat van het behandeltraject is dat de trauma gerelateerde klachten bij de cliënt zijn afgenomen of opgelost. Jeugdigen kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen. De gestagneerde ontwikkeling komt weer op gang. Jeugdigen beschikken over vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen. Jeugdigen zitten weer lekker in hun vel, hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen is toegenomen, waardoor ze makkelijker relaties aan gaan en duurzame relaties kunnen opbouwen. Ook hun schoolresultaten verbeteren. Ouders/opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind. De relatie tussen kind en ouder(s) is verbeterd.

Samenwerking

Wij hebben goede samenwerkingsrelaties met andere belangrijke partners, zoals de lokale jeugdhulp (toegangsfuncties gemeenten en voorliggende voorzieningen), huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, Veilig Thuis, justitiële jeugdzorg en onderwijs. De kennis en expertise die Jeugdtrauma Herstel Limburg ontwikkelt, stelt zij ter beschikking aan haar partners. 

Aanmelden

Voor het aanmelden van een cliënt of vragen over een aanmelding, staan wij u graag persoonlijk te woord. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 085-0602084. Om voor vergoeding van behandeling of begeleiding in aanmerking te komen, dient door een van de volgende partijen een verwijzing te worden afgegeven: een deskundige in dienst van (of namens) de gemeente, de huisarts, een medisch specialist of jeugdarts.