SPECIALISTISCHE BEGELEIDING INDIVIDUEEL

Het herstellen van trauma vindt grotendeels plaats in het dagelijks leven. Individuele begeleiding voor de jeudige, gericht op de problematiek en de mogelijkheden van de jeugdige, kan soms ook uitkomst bieden. Hierin worden kinderen begeleid bij het oefenen van vaardigheden, gestimuleerd bij het onderhouden van contacten én krijgen inzicht in consequenties van besluiten en gedrag, het maken van keuzes en de gevolgen daarvan. Daarnaast bieden wij voor jongeren ook de mogelijkheid voor begeleiding bij het leren. Hierbij valt o.a. te denken aan ondersteuning bij taken, verantwoordelijkheden, plannen en structureren.

Trauma heeft ingrijpende gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met hun omgeving. We weten dat de therapeut het kind niet in zijn eentje ‘beter’ kan maken; samenwerken, een gecombineerd behandelplan, is de boodschap. 
Als men in de omgeving van het kind met kennis over het trauma kijkt en handelt, krijgt het kind de ruimte nieuw vertrouwen en veerkracht te ontwikkelen. En dat is dan weer een goede voedingsbodem voor therapie. Daarnaast kan de inzet van andere belangrijke personen rond het kind bijdragen aan het behandelplan. Goede begeleiding in de thuissituatie, een stabiele plek op school en in de klas én een goede samenwerking tussen ouders, school, de omgeving en hulpverleners is dus essentieel.

Individuele begeleiding jeugdige

Jeugdigen met psychosociale problemen als gevolg van trauma hebben het extra moeilijk. Vaak merken ze zelf al dat het niet zo makkelijk gaat in het contact met anderen, broertjes, zusjes, kinderen in de straat, op school en op verenigingen. Meestal laat ook de omgeving het goed merken dat ze “anders” zijn. De kans is groot dat jeugdigen zich niet voldoende kunnen ontwikkelen in de persoonlijke levenssfeer. Ondanks alle aandacht en zorg van ouders en begeleiders komt de zelfredzaamheid in een sociale omgeving maar matig of helemaal niet tot ontwikkeling. Dit leidt soms tot grote spanningen bij de jeugdige en in het gezin. Toch is er meestal veel verbetering mogelijk met behulp van individuele begeleiding. 

In overleg met de jeugdige en zijn/haar ouders stellen we een individueel begeleidingsplan samen. Hierin leggen we vast wat de individuele doelen zijn én hoe we deze willen bereiken. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden. De stappen worden steeds afgestemd op de individuele ontwikkeling van de jeugdige. Begeleiding kan plaatsvinden in de thuissituatie en in onze praktijk, maar afhankelijk van de soort begeleiding ook op een andere locatie. Ouders krijgen begeleiding aan de hand van situaties en moeilijkheden die zich voordoen.


Individuele begeleiding kan o.a. bestaan uit:

– Één-op-één gesprekken
– Paardencoaching
– Bokscoaching
– Creatieve begeleiding
– Begeleiding bij het leren

Begeleiding ouders en leerkrachten

Ouders en/of leerkrachten die moeite hebben met specifieke problemen van hun kind/leerling, ervaren soms dat ze in een cirkeltje zitten waar ze maar niet uit kunnen komen. Steeds weer leiden de goede bedoelingen tot escalatie van problemen en worden ouders en/of leerkrachten deze niet de baas. In de vicieuze cirkel die kan ontstaan, wordt geknaagd aan het zelfvertrouwen en wordt het steeds moeilijker om het probleem met anderen te delen. Tijdens de ouderbegeleiding en/of schoolbegeleiding analyseren we gezamenlijk de problematiek en werken in kleine stapjes naar een structurele oplossing. Hierbij krijgt de ouder en/of leerkracht weer grip op de situatie.

Ouders krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun kunnen zijn voor hun kind. Ook is er aandacht voor het verbeteren of herstellen van de relatie/hechting tussen kind en ouder(s); het vergroten van de sensitiviteit en responsiviteit (trauma-sensitief opvoeden).

School en/of leerkrachten krijgen ondersteuning om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van een getraumatiseerde leerling. Door trauma-sensitief les te geven, wordt het klassenklimaat veiliger en komt het kind weer toe aan leren.

Met kennis over het trauma observeren en handelen noemen we traumageoriënteerd werken (trauma-sensitief opvoeden / lesgeven). Om trauma-sensitief te kunnen opvoeden of lesgeven, observeer je gedrag en gevoelens van het getraumatiseerde kind en interpreteert ze vanuit kennis over wat trauma met een kind kan doen.

De begeleiding van Jeugdtrauma Herstel Limburg heeft tot doel de kennis van ouders, opvoeders en leerkrachten te vergroten en vaardigheden aan te leren met betrekking tot:
• opbouwen van een veilige band tussen kind en ouders. Een veilige (hechtings)relatie is de basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind, soms gaat dit niet vanzelf;
• herkennen van tekenen van traumatische stress en kennis over de invloed daarvan op het denken, voelen en doen van het kind;
• vaardigheden om op een sensitieve én responsieve manier te reageren op het kind in stresssituaties;
• scheppen van een leefklimaat én leerklimaat dat de verwerking van het trauma ondersteunt.