SYSTEEMGERICHTE GROEPSBEHANDELING

Samen bouwen aan een stevig fundament!

Systeemgerichte groepsbehandeling heeft tot doel het verbeteren van het gezinsfunctioneren, zodat er sprake is van een veilig, stabiel en ondersteunend leef- en leerklimaat. Samen bouwen aan een stevig fundament waarin de jeugdige optimaal kan herstellen en nieuw geleerde vaardigheden geïntegreerd en bestendigd kunnen worden.

Jeugdigen met psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten ontwikkelen “manieren” om zichzelf te beschermen, zich staande te houden c.q. om te “overleven”. Op korte termijn kan dit effectief zijn, maar op langere termijn belemmert dit de psychosociale ontwikkeling en de omgang met anderen. Als ouders wil je het beste voor je kind. Hoe ingrijpend is het als je ziet dat een kind zich ongelukkig voelt en jij niet bij machte bent om het te helpen?

Jeugdtrauma Herstel Limburg biedt een kortdurend (4 maanden) systeemgericht psychotherapeutisch groepstraject voor jeugdigen en ouders. Het traject bestaat uit o.a. een kindertraining (14 sessies), oudercursus (6 bijeenkomsten) en drie kind-ouder samenspel bijeenkomsten. Deelname is uitsluitend in de combinatie van kind en ouders/opvoeders.

De systeemgerichte groepsbehandeling heeft tot doel:
– Het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen;
– Het ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht bij jeugdigen;
– Het herstellen van het gevoel van veiligheid en basisvertrouwen bij jeugdigen;
– Het verstevigen van de relatie tussen kind en ouders;
– Het vergroten van kennis van ouders met betrekking tot het herkennen van traumatische stress en de invloed daarvan op het denken, voelen en doen van hun kind;
– Het vergroten van vaardigheden van ouders om op een (meer) sensitieve én responsieve manier te reageren op het kind in stresssituaties;
– Het scheppen van een leefklimaat én leerklimaat dat de verwerking van stress en trauma ondersteunt.

Tijdens de kindertraining staan de volgende thema’s centraal: het zichzelf leren kennen, contact maken, opbouwen van relaties, winnen, verliezen, vertrouwen, incasseren, oplossingen zoeken, doorzetten en het inzetten van sterke kanten. Jeugdigen leren hun eigen “stuurman” te zijn, hun eigen keuzes te maken en om te gaan met hun talenten en mogelijkheden. Er wordt gewerkt op basis van ervaringsgericht leren – spel, beweging, verbeeldingskracht, communicatie, aanraking, ontspanning, tekenen, muziek en plezier. De groep vormt een veilige plek voor de jeugdige om zich bewust te worden van eigen emoties, behoeften, gedachten, drijfveren, conflicten en gedrag, maar ook om te experimenteren met nieuw gedrag, positieve ervaringen op te doen en de transfer van het geleerde naar het dagelijks leven te versterken. De wisselwerking tussen de deelnemers onderling is belangrijk; steun en herkenning. De groepen zijn samengesteld uit maximaal 8 jeugdigen met verschillende achtergronden en schoolniveaus.

De training helpt jeugdigen: 
• zich (weer) waardevol te voelen, op zichzelf te vertrouwen en stevig in hun schoenen te staan
• vaardigheden te ontwikkelen om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan
• vaardigheden te ontwikkelen om stress, tegenslag en conflicten te hanteren of op te lossen
• zich geborgen, gezien en gewaardeerd te voelen door ouders en belangrijke anderen
• weer blij en trots op zichzelf te zijn
• vriendschappen aan te gaan en te behouden.

Ouders en/of leerkrachten die moeite hebben met specifieke problemen van hun kind/leerling, ervaren soms dat ze in een cirkeltje zitten waar ze maar niet uit kunnen komen. Steeds weer leiden de goede bedoelingen tot escalatie van problemen en worden ouders en/of leerkrachten deze niet de baas. Met ouders, school en eventueel belangrijke anderen, analyseren we de problematiek en werken in kleine stapjes naar een structurele oplossing. Hierbij krijgt de ouder en/of leerkracht weer grip op de situatie en ontwikkeld vaardigheden om op een passende wijze om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van een kind met traumagerelateerde problemen. Samen zoeken we naar helpende krachten en de balans tussen groeiruimte geven én de noodzakelijke steun en begrenzing. We kijken naar de eigen invloed als ouder/leerkracht op de ontwikkeling en het gedrag van het kind en opvoed- en probleemoplossende vaardigheden worden versterkt. Door trauma-sensitief op te voeden en les te geven, wordt het leef- en klassenklimaat veiliger en komt het kind weer toe aan genieten, spelen én leren.

Resultaat
De groepsbehandeling is gebaseerd op de methode “Ho, tot hier en niet verder…!” van Jooske Kool. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en al bijna 25 jaar effectief in de praktijk, met ruim 95% resultaat. Kinderen voelen zich (meer) geborgen, gezien, gewaardeerd en gesteund door ouders en belangrijke anderen, waardoor het basisvertrouwen van toeneemt en de relatie tussen kind en ouders verstevigd. De psychosociale problemen zijn voor een groot deel afgenomen of opgelost. Kinderen kunnen beter omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen en kunnen zich (daarnaast) beter verder ontwikkelen. Kinderen zitten weer lekker in hun vel, waardoor ze makkelijker duurzame relaties kunnen opbouwen en ook hun schoolresultaten verbeteren. Ouders/opvoeders hebben inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden van hun kind en beschikken over vaardigheden waarmee ze een passende steun kunnen zijn voor hun kind.


Het gehele traject bestaat uit:
– Intake
– Kennismaking trainer(s), kind en ouders, leerkracht;
– Veertien kinder bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerde trainer en assistent;
– Zes oudercursus bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;
– Drie kind-ouder bijeenkomsten van 1,5 uur door een gecertificeerd trainer en assistent;
– Werkboek voor kinderen;
– Cursusboek voor ouders;
– Tussenevaluatie met kind en ouders;
– Eindevaluatie met kind en ouders;
– Eindverslag;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor kinderen;
– Follow-up bijeenkomst van 1,5 uur voor ouders;
– Follow-up gesprek kind en ouders;
– Individuele begeleiding of gezinsbegeleiding vóór, tijdens en na de training.

Er starten minimaal 4 groepen per jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Aanmelden
Wil jij met jouw kind/gezin deelnemen aan de systeemgerichte psychotherapeutische groepsbehandeling?
Vul dan onderstaand contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.