GEZINSTHERAPIE

Samen bouwen aan een stevig fundament!

Als een jeugdige en/of andere leden van het gezin last hebben van psychosociale problemen of trauma gerelateerde klachten, dan heeft dit altijd invloed op de andere gezinsleden. Toch worden deze relaties vaak nauwelijks betrokken bij de behandeling.

Gezinstherapie richt zich op de begeleiding en behandeling van gezinnen waarin de problemen of klachten van de jeugdige niet op zichzelf staan, maar worden beïnvloed door het gezin en andersom. Het gaat niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle leden van het systeem.

Jeugdtrauma Herstel Limburg maakt gebruik van methodische systeemtherapeutische interventies in combinatie met individuele traumabehandeling, omdat hiermee de effectiviteit wordt versterkt. Alleen zo kan er worden gebouwd aan een stevig fundament waarin de jeugdige optimaal kan herstellen, de ontwikkelingstaken kan volbrengen en nieuw geleerde vaardigheden geïntegreerd en bestendigd kunnen worden.
 
Bij gezinstherapie staan de problemen in het gezin centraal. Samen met het gezin brengt de systeemtherapeutisch werker zorgen en hulpvragen in kaart en ondersteunt bij het formuleren van de gewenste verandering. Hierbij betrekt en activeert de behandelaar indien nodig belangrijke mensen uit het netwerk van het gezin.

Er is aandacht voor de geschiedenis van het gezin en de individuele gezinsleden. Er is aandacht voor hoe men in het gezin met elkaar omgaat, de interactiepatronen en hoe de communicatie tussen de gezinsleden is. Er wordt stilgestaan bij ieders bijdrage c.q. invloed op het ontstaan of voortbestaan van patronen en problemen en wat men zelf kan doen om bij te dragen aan verandering. Daarnaast is er ook aandacht voor de invloed die omgevingsfactoren zo school, buurt, religie en cultuur hebben op de klacht of het probleem.

Gezinsleden krijgen vaardigheden aangereikt om op een passende manier te reageren op en om te gaan met  stresssituaties en hoe ze daarin goed voor zichzelf, met respect voor zichzelf én de ander, kunnen zorgen. Doel is dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, het basisvertrouwen toeneemt én de relatie tussen gezinsleden verstevigd.

Bewust is er aandacht voor de krachten en mogelijkheden waarover het systeem reeds beschikt; op wat men al kan of goed doet, om van daaruit moeilijkheden aan te pakken. Daarnaast is er ook aandacht voor de invloed die omgevingsfactoren zo school, buurt, religie en cultuur hebben op de klacht of het probleem.
  
 
De voordelen van een gecombineerde aanpak van systeemtherapeutische interventies en individuele therapie zijn:
– De effectiviteit van de individuele behandeling wordt versterkt doordat de oorzaak van de problemen wordt aangepakt en patronen worden doorbroken. Het risico op terugkeer of verergering van klachten wordt kleiner. Zo wordt voorkomen dat in een latere fase zwaardere, en dus duurdere zorg moet worden ingezet. 
 
– De duurzaamheid wordt vergroot doordat gezinsleden elkaar beter leren begrijpen en ondersteunen. De kans dat het effect van de therapie blijvend is, neemt hierdoor toe.
– De doelmatigheid van de behandeling verbetert doordat alle betrokken gezinsleden worden ondersteund. Problemen van het ene gezinslid, hebben effect op het hele gezin. Door inzet van systeemtherapie worden ook de andere leden van het gezin geholpen.